Om Firmaet Salgsbetingelser Om Teknikken
Salgsbetingelser

 

Forside
Undervisning
Hjemmesider
Støtte til din PC
Produkter
E-postkasse
Trykksaker
Foto / Bilde
Referansesider
Domener til salgs
Trygg på Nett?


Salgs- og leveringsbetingelser
 

1. ANVENDELSE
standard salgs- og leveringsbetingelser får anvendelse for alt salg fra såfremt ikke annet er avtalt særskilt mellom partene.

2. PRIS/POSTFRAKT
Prisene oppgitt eksklusiv og inklusiv mva i prisliste.

Ved forsendelse, ved ordre, sendes varene i postoppkrav, fraktkostnad (min. 225,- pr ordre) + postoppkravsgebyr.

For kunder som betaler pr. faktura eller kontant, ved henting av varer, er prisene oppgitt eksklusive frakt.
Leverandørens netto fraktberegning kommer i tillegg til oppgitte priser (min. 225,- pr ordre).

Selger kan endre prisene på bakgrunn av endringer i leverandørpris, tollsatser, avgifter og valutakurser m.m., i forhold til det som var gjeldene ved avsendelsen av tilbud. Slike endringer kan dog ikke gjøres etter at bestilling er bekreftet av , enten dette er skjedd skriftlig eller pr. telefon/telefaks/E-post.

Det tas forbehold om skrivefeil i prislisten, og om senere pris- og produktendringer.

3. BETALING
Betalingsbetingelser er kontant ved levering/henting, eller pr. postoppkrav.
Vi innrømmer dog kreditt etter avtale.

4. LEVERING
Varen leveres FOB lager når annet ikke er avtalt. Risikoen for varen går over på kjøper ved levering.
Hvis fraktfører benyttes, går risikoen over på kjøper når varen blir overgitt den fraktfører som skal forestå forsendelsen. Netto fraktkostnad dekkes av kjøper.

5. LEVERINGSTID
Leveringstiden er normalt 3-5 dager fra bestilling. Vi tar imidlertid forbehold om at enkelte varer kan bli utsolgt fra lager. Vi fraskriver oss et hvert ansvar for eventuelle følger av forsinkelser.

6. GARANTI/SERVICE
Garantien er begrenset til den enkelte produsents/importørs garantibestemmelser. Dog minimum 3 måneder. Garantien omfatter kun fabrikasjonsfeil og ikke følgeskader. Forøvrig gjelder kjøpslovens bestemmelser.

tilbyr seg til å foreta utskifting, ev. sende erstatningsvare etter avtale.
Ønskes varen installert hos kunden, belastes timepris etter satser, eller etter nærmere avtale, før installasjon.
Kostnad for reise, etter satser, kommer i tillegg.

Tap av data som følge av bruk, normalt, feilaktig eller ukyndig, dekkes ikke, og dekkes heller ikke av garanti. Servicearbeid som følge av dette belastes kunden i sin helhet.

Alt garantiansvar bortfaller, hvis skade oppstår som følge av ukyndig eller feilaktig behandling og mangelfullt vedlikehold, samt hvis betalingsbetingelsene ikke er oppfylt.

Garantien bortfaller også dersom skaden skyldes andre eksterne forhold som f.eks. brann, lynnedslag, innbrudd/tyveri, vannlekkasje, transport m.m. Garantien omfatter ikke normal slitasje som følge av normal bruk.

7. REKLAMASJON
Ved mottakelse av varen må kjøper av varen inspisere denne og reklamere ev. feil og mangler uten ugrunnet opphold, dog senest 8-åtte dager fra varen er mottatt. Reklamasjon på feil og mangler som først oppdages etter montering og prøvekjøring av varen, skal skje straks feilen/mangelen oppdages.

8. ANNULLERING/RETUR
Bindene kjøpeavtale er inngått når har bekreftet kundens ordre, muntlig,  skriftlig eller pr. E-post. Avtalen kan bare endres etter samtykke fra . Ved retur som ikke skyldes feil/mangler ved varene eller feil fra selgers side, vil selger kunne belaste et returgebyr på minimum kr. 500,. samt evt. timebetaling for utført servicearbeid.

9. ANSVAR
fraskriver seg ethvert ansvar av noen art for mulig skade ved tap som direkte eller indirekte måtte bli forvoldt på grunn av feil eller mangler ved levert vare, dersom det ikke kan påvises at selgeren har vist grov uaktsomhet. Ansvaret vil under enhver omstendighet være begrenset oppad til varens kostnad. Selger er ikke ansvarlig for konsekvenser oppstått ved bruk av de solgte varer.

10. SALGSPANT
har salgspant i de solgte varene som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jf. pantelovens §§ 3-14.

11. TVISTER
I tilfelle uenighet om forståelsen av disse salgs- og leveringsbetingelsene avtales Mo i Rana byrett som verneting. Alle rettsspørsmål som måtte oppstå skal bedømmes i henhold til norsk lov.


Annonseplass.

Deres Annonse Her?


Ønsker du et tilbud?
Kontakt meg!


Åkerhåjen 16
8614 MO I RANA

E-post:
Post@EasyData.no


Telefonavtale:
Send en SMS med ditt navn,
så tar jeg kontakt.

Telefon
90 40 50 50


FJERNHJELP

Fjernstøtte til din PC.

 

Windows
QuickSupport
(Klikk her)Kvalitet & Service til fornuftige priser!

Dette webområdet er Copyright Tommy Alsos - Org nr. 918 928 057

Området ble sist oppdatert onsdag 07. november 2018